Algemene Voorwaarden CubeCharging Juni 2024
CubeCharging Laadpunten en Laaddiensten voor het elektrisch laden van voertuigen

Deze Algemene Voorwaarden CubeCharging Laadpunten en Laaddiensten voor het elektrisch laden van voertuigen gelden voor Cube laadpunten en aanverwante producten en diensten geleverd door CUBECHARGING B.V.

Versie oktober 2023

1. Algemeen
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes en Overeenkomsten, zoals hierna in artikel 2 gedefinieerd.
1.2 De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Klant worden hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen.
1.3 Bij tegenstrijdend tussen bepalingen geldt de volgende rangorde, waarbij een eerdergenoemd document prevaleert boven een later genoemd document:

  1. De Overeenkomst;
  2. De Algemene Voorwaarden.

 

2. Definities
2.1 Abonnement: het door CUBECHARGING B.V. aan de Klant aangeboden, respectievelijk geleverde abonnement behorende bij een Cube Laadpunt of Laadpas.
2.2 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, met inbegrip van eventuele bijlagen.
2.3 Consument: de Klant, zijnde een natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
2.4 Consumentenkoop: de koop die wordt gesloten tussen CUBECHARGING B.V. en een Consument met betrekking tot één of meer Producten, zijnde een roerende zaak.
2.5 Diensten: de door CUBECHARGING B.V. via de Website of op andere wijze aangeboden respectievelijk geleverde Abonnementen en Overige Diensten.
2.6 Eindgebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de Producten en/of Diensten van CUBECHARGING B.V..
2.7 Elektrisch Voertuig: een wegvoertuig met meer dan twee wielen dat volledig of deels wordt aangedreven door een elektromotor, welk voertuig al dan niet gebruik maakt van elektriciteit die wordt opgeslagen in een batterij, oplaadbaar door gebruik van een Laadpunt.
2.8 CUBECHARGING B.V., zijnde CUBECHARGING B.V. en/of Cube en/of CubeCharging: de aanbieder van de Diensten en Producten.
2.9 CUBECHARGING Netwerk: het samenstel van alle Cube laadpunten en laadzuilen in beheer van CUBECHARGING B.V..
2.10 Herroepingstermijn: de wettelijke termijn van 14 kalenderdagen, zoals bedoeld in artikel 20 van deze Algemene Voorwaarden, betreffende Overeenkomsten op Afstand gesloten tussen CUBECHARGING B.V. en een Consument.
2.11 Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die van CUBECHARGING B.V. een Offerte ontvangt, met CUBECHARGING B.V. een Overeenkomst aangaat, respectievelijk een Laadpas activeert. Een Klant is tevens Eindgebruiker indien hij zelf gebruik maakt van de Producten en/of Diensten.
2.12 Klantenservice: de klantenservice van CUBECHARGING B.V. die door Klanten en Eindgebruikers kan worden benaderd in geval van vragen en/of klachten.
2.13 Laaddiensten: alle door CUBECHARGING B.V. aan de Klant aangeboden respectievelijk geleverde Diensten in verband met het gebruik van een CubeCharging Laadpunt en Laadpas.
2.14 Laadpas, waaronder begrepen het gebruik door de Klant van een Laadpas zonder Abonnement of met een Abonnement en gebruik van de Portal.
2.15 Laadpas: de door CUBECHARGING B.V. verstrekte Laadpas die toegang biedt tot gebruik van één of meerdere Laadpunten.
2.16 Laadpunt: voorziening(en) waar een Elektrisch Voertuig kan worden opgeladen door middel van een Laadpas waarbij de stroom kan worden aan - en uitgeschakeld door de Eindgebruiker.
2.17 Netwerk: Zie CubeCharging Netwerk (2.09).
2.18 Offerte: een door CUBECHARGING B.V. uitgebrachte offerte met betrekking tot één of meer Product(en) en/of Dienst(en).
2.19 Ongeoorloofd Gebruik: hieronder wordt begrepen o.a. het gebruik van Laadpunten op onoordeelkundige of onjuiste wijze (inclusief het gebruik van laadkabels zonder CE keurmerk of anderszins kwalitatief ondermaatse, ongeschikte, ondeugdelijke, of defecte laadkabels en/of laadstekkers, alsmede het gebruik van laadkabels die te makkelijk los te koppelen zijn tijdens vergrendeling); het gebruik van laadkabels die niet geschikt zijn voor het laadvermogen van het desbetreffende Elektrische Voertuig; het opladen (of pogingen daartoe) van daartoe ongeschikte voertuigen of andere zaken; het gebruik van een Product of andere zaak anders dan vermeld in de (Veiligheids-) instructies van CUBECHARGING B.V. , de (Veiligheids-) instructies van exploitanten van de Laadpunten en de Partnernetwerken of de toepasselijke wettelijke (veiligheids- en andere) voorschriften; almede ieder schade toebrengend handelen of nalaten van de Klant of de Eindgebruiker.
2.20 Overeenkomst: een overeenkomst tussen CUBECHARGING B.V. en de Klant met betrekking tot (de levering van) één of meer Producten en/of Diensten.
2.21 Overeenkomst op Afstand: de Overeenkomst waarbij, in het kader van een door CUBECHARGING B.V. georganiseerd systeem voor verkoop van Producten of verlening van Diensten op afstand tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruikt wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand,
waaronder maar niet beperkt tot telefonie en internet.
2.22 Overeenkomst op Afstand tot het verrichten van Diensten: de tot het verrichten van Diensten strekkende Overeenkomst op Afstand tussen CUBECHARGING B.V. en een Consument.
2.23 Overige Diensten: alle Diensten verricht door CUBECHARGING B.V. anders dan de Laaddiensten, waaronder begrepen de installatie van een Laadpunt.
2.24 Partnernetwerk: het samenstel van alle Laadpunten, waarvan met de Laadpas gebruik gemaakt kan worden, die zijn gelegen buiten het CUBECHARGING B.V. Netwerk.
2.25 Portal: de website waarop de Klant met behulp van zijn inloggegevens kan inloggen om zijn klantgegevens te beheren en gebruiksgegevens kan inzien.
2.26 Private Laadpunt: een Laadpunt dat door CUBECHARGING B.V. op grond van de Overeenkomst aan de Klant is geleverd, geïnstalleerd, wordt gehost, onderhouden en/of beheerd, welke Laadpunt niet opengesteld is als Publieke Laadpunt en waarvan gebruik gemaakt kan worden middels een Laadpas.
2.27 Product: een door CUBECHARGING B.V. aan de Klant geleverd of te leveren fysieke product, waaronder begrepen een Laadpunt.
2.28 Publiek Laadpunt: een Laadpunt dat opengesteld is voor gebruik door alle Klanten met een daartoe geactiveerde Laadpas.
2.29 Veiligheidsinstructies: de instructies en gebruiksvoorschriften geldend met betrekking tot het gebruik of de installatie van een Laadpunt, het gebruik of het aansluiten van het Elektrische Voertuig, het gebruik van een laadkabel, alles zoals gepubliceerd door CUBECHARGING B.V. of door andere laadexploitanten en leveranciers.
2.30 Website: de openbare website www.cubecharging.com alsmede enige andere website die door CUBECHARGING B.V. op enig moment wordt gebruikt voor Producten en/of Diensten in Nederland.

3. Identiteit
3.1 Met CUBECHARGING B.V. wordt bedoeld:
CUBECHARGING B.V.
High Tech Campus 25, Unit 2, 5656AE Eindhoven
KvK-nummer: 70288178

4. Laadpas
4.1 Indien een Klant een Abonnement afsluit, een Laadpunt aanschaft of een Laadpas aanvraagt, en bovendien aan alle (overige) voorwaarden is voldaan, krijgt hij de beschikking over een Laadpas.
4.2 Een Laadpas heeft een garantie van vier jaar tegen materiaaldefecten en fabricagefouten. In geval van een defect dat niet te wijten is aan een fabricagefout of materiaaldefect worden de hierna genoemde vervangingskosten in rekening gebracht.
4.3 In geval van verlies of diefstal van de Laadpas dient de Klant CUBECHARGING B.V. zo snel mogelijk op de hoogte te stellen via telefoonnummer 085 00 444 00 of via info@cubecharging.com. CUBECHARGING B.V. zal de Laadpas vervolgens (laten) blokkeren. Tot het moment van blokkering is de Klant volledig aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit verlies, onbevoegd gebruik, diefstal of misbruik van de Laadpas. Alle transacties die met de Laadpas zijn gedaan voordat de Laadpas is geblokkeerd komen voor rekening van de Klant.
4.4 De vervangingskosten voor een Laadpas bedragen EUR 20, exclusief BTW. Deze kosten worden in mindering gebracht op het actuele saldo van de Laadpas. In het geval dat dit saldo ontoereikend is, dan zal CUBECHARGING B.V. de (overgebleven) vervangingskosten aan de Klant factureren. Het resterende saldo wordt op de vervangende Laadpas overgezet.
4.5 Een Laadpas, en ook de op de Laadpas verwerkte (elektronische) gegevens, blijven te allen tijde eigendom van CUBECHARGING B.V..
4.6 Bij beëindiging van het gebruik van de ter beschikking gestelde Laadpas(sen) zal de Klant deze onverwijld per post retourneren aan CUBECHARGING B.V..

5. Gebruik van Laadpas en Laadpunten
5.1 De Klant dient op zorgvuldige wijze en als een goed huisvader met de Laadpas en het Laadpunt of Laadpunten om te gaan, deze conform de Veiligheidsinstructies te gebruiken en zich te onthouden van enig Ongeoorloofd Gebruik daarvan.
5.2 Indien de Klant bij gebruik van een Laadpunt schade, gebreken of onregelmatigheden aan die Laadpunt ontdekt, dient hij dit zo spoedig mogelijk aan CUBECHARGING B.V. te melden via telefoonnummer van Laadpunt producent CUBECHARGING B.V. 085 00 444 00 of via info@cubecharging.com.
5.3 In het geval de Klant zelf tracht een storing van een Publiek of Private Laadpunt te (doen) verhelpen is CUBECHARGING B.V. op geen enkele wijze aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
5.4 CUBECHARGING B.V. geeft geen garantie met betrekking tot de omvang van het CUBECHARGING B.V. Netwerk of het deugdelijk functioneren, de beschikbaarheid en de bereikbaarheid van Publieke Laadpunten.
5.5 Voor Laadpunten in het Partnernetwerk geldt dat op het gebruik daarvan de voorwaarden van de exploitant van de betreffende Laadpunt van toepassing zijn. De Klant is verplicht om zich van die voorwaarden op de hoogte te stellen en zich daaraan te houden. Doet de Klant dit niet, of niet op deugdelijke wijze, dan is de Klant in gebreke in de nakoming van zijn verplichtingen tegenover CUBECHARGING B.V. uit hoofde van de Overeenkomst.
5.6 CUBECHARGING B.V. is te allen tijde gerechtigd om zonder voorafgaande aankondiging en zonder enige verplichting tegenover de Klant één of meerdere Laadpunten te verwijderen uit het CUBECHARGING B.V. en/of geen toegang meer te verschaffen tot een Laadpunt uit het Partnernetwerk.
5.7 Indien de Klant een Private Laadpunt open wenst te stellen voor alle andere Klanten en Eindgebruikers, en CUBECHARGING B.V. daarmee akkoord gaat, zal de betreffende Laadpunt door CUBECHARGING B.V. als Publieke Laadpunt in het CUBECHARGING B.V. Netwerk worden opgenomen. Het Laadpunt is vanaf dat moment als een Publieke Laadpunt aan te merken. De Klant zal de eventuele specifieke gebruiks-, voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen voor de betreffende Laadpunt op duidelijk zichtbare wijze kenbaar maken bij het Laadpunt.
5.8 Voor zover het redelijkerwijs in de macht van de Klant en/of Eindgebruiker ligt dient deze ervoor zorg te dragen dat door hem gebruikte randapparatuur (waaronder begrepen mobiele telefoons en computers) en verbindingen voldoende beveiligd zijn, bijvoorbeeld tegen onbevoegd gebruik door derden door middel van het instellen van een wachtwoord, en tegen virussen.
5.9 De Klant staat er jegens CUBECHARGING B.V. voor in dat de door hem bij het activeren van een Laadpas en het aangaan van een Abonnement verstrekte persoonsgegevens, zoals naam, bankrekeningnummer, factuuradres en e-mailadres, actueel, volledig en correct zijn en dat eventuele wijzigingen in deze gegevens onmiddellijk via info@cubecharging.com aan CUBECHARGING B.V. worden gemeld.
5.10 CUBECHARGING B.V. is gerechtigd om geactiveerde passen en/of het Abonnement per direct te beëindigen en/of de Laadpas onmiddellijk te blokkeren:
a. Als de automatische incasso meermalen niet succesvol uitgevoerd kan worden, of
b. De Klant een laadpas factuur niet betaald binnen de termijn zoals aangegeven op een herinnering; of
c. In het geval van faillissement, surséance van betaling, schuldsanering of onder curatelestelling van de Klant; of
d. Indien de Klant of de Eindgebruiker schade heeft veroorzaakt aan een Laadpunt.

6. Laaddiensten voor eigenaren van een Cube Smart Laadpunt
6.1 Eigenaren van Cube Smart laadpunten in het CubeCharging Netwerk kunnen gebruik maken van CubeCharging laaddiensten, zoals: Inzicht in laadsessiedata, Zakelijk Verrekenen en Slim laden.
6.2 Voor het activeren van laaddiensten op het laadpunt dienen de daarvoor benodigde abonnementen gecontracteerd en actief te zijn. Om gebruik te kunnen maken van CubeCharging laaddiensten is een internetverbinding vereist via de meegeleverde simkaart of via een vaste bekabelde internetverbinding. Simkaarten en het datagebruik zijn inbegrepen in de abonnementsprijs van het Cube data-abonnement.
6.3 Klanten hebben toegang tot CubeCharging laaddiensten via hun persoonlijke toegang tot de CubeCharging Klantportal.
6.4 CubeCharging laadpunten in het Netwerk zijn toegankelijk voor geautoriseerde laadpassen. De toegang tot CubeCharging laadpunten in het Netwerk kan worden beperkt.
6.5 CubeCharging laadpunten in het Netwerk worden niet publiek aangemeld. Publieke aanmelding van een CubeCharging laadpunt in het Netwerk vindt uitsluitend plaats op schriftelijk verzoek.
6.6 Op een Cube Smart laadpunt in het Netwerk waarop Zakelijk Verrekenen is geactiveerd, wordt het elektriciteitsverbruik tegen het geldende standaard verrekentarief van CubeCharging gecrediteerd. Als de Klant zelf een verrekentarief heeft ingesteld, dan wordt het elektriciteitsverbruik vanaf de eerste dag van de eerstvolgende maand na de tariefsaanpassing op basis van het door de klant ingestelde verrekentarief gecrediteerd.
6.7 Op een Cube Smart laadpunt in het netwerk waarop zakelijk verrekenen is geactiveerd, wordt het elektriciteitsverbruik gefactureerd aan de betreffende laadpasprovider op basis van het verrekenlaadtarief met een opslag van € 0,03 per kWh exclusief BTW. Deze opslag is een vergoeding voor het onderhouden van de verbinding met de desbetreffende aanbieder, het debiteurenrisico, de controle op de laadsessies en extra service te verlenen bij problemen met de betreffende aanbieder. Voor gebruik van CubeCharging laadpassen kunnen afwijkende afspraken gemaakt worden.

7. Laaddiensten voor eigenaren van een CubeCharging Laadpas of Tag
7.1 Voor het laden bij Publieke Laadpunten met een CubeCharging Laadpas of Tag worden de kosten zoals vermeld op de Website in rekening gebracht. Deze kosten bestaan uit maximaal drie componenten: de eventuele kosten voor het abonnement, het tarief dat gerekend wordt door de aanbieder van het Laadpunt, en de transactievergoeding per laadsessie.
7.2 DE Klant activeert een Laadpas voor laden op Publieke Laadpunten via de Klantenservice van CUBECHARGING B.V. door zijn/haar rekeninggegevens in te voeren en aan de betreffende pas te koppelen.
7.3 Voor de toegang tot en/of het laden bij Publieke Laadpunten dan wel bij voor het publiek beschikbare Private Laadpunten gelden de door de betreffende aanbieder gehanteerde tarieven en voorwaarden. Een Klant kan ervoor kiezen om ofwel (voor eigen rekening en risico) akkoord te gaan met deze voorwaarden en de Laadpas ook voor deze Laadpunten te activeren, ofwel de Laadpas voor deze Laadpunten inactief te laten.
7.4 Indien de Laadpas wordt gebruikt om te laden bij Publieke Laadpunten dan wel bij voor het publiek beschikbare Private Laadpunten zijn de informatie van de exploitant van het Laadpunt omtrent het verbruik van de Klant, alsmede de door die exploitant gehanteerde tarieven, bindend. De Klant is gehouden om de betreffende kosten aan CUBECHARGING B.V. te voldoen, behoudens gegrondbevinding door CUBECHARGING B.V. van eventueel door de Klant geleverd tegenbewijs, welk bewijs de Klant binnen één maand na factuurdatum dient te leveren, op straffe van verval van de vordering.

8. Overige Diensten
8.1 Een Overeenkomst tot verlening van Overige Diensten komt tot stand op het moment dat CUBECHARGING B.V. de door de Klant ondertekende of via e-mail geaccepteerde Offerte, voorzien van alle noodzakelijke gegevens, heeft ontvangen, tenzij partijen een andere wijze van totstandkoming zijn overeengekomen.
8.2 Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald zijn de door of namens CUBECHARGING B.V. afgegeven levertijden en leverdata geen fatale termijnen.
8.3 Een Offerte is geldig gedurende de op de Offerte aangegeven periode. Bij gebreke daarvan is de geldigheidstermijn 1 maand na datum van uitbrengen.
8.4 Een Overeenkomst tot verlening van Overige Diensten kan ook op een andere wijze tot stand komen dan bepaald in dit artikel, waaronder begrepen verkoop of dienstverlening op afstand via telefoon of internet.

9. Overige Diensten: Installatie en eigendom van een Laadpunt
9.1 Op verzoek van de Klant kan CUBECHARGING B.V. de installatie van een Laadpunt verzorgen.
9.2 Een Laadpunt kan alleen gemonteerd worden op een locatie die voldoet aan de daarvoor geldende eisen en dient aangesloten te kunnen worden op een elektrotechnische installatie die voldoet aan de daaraan gestelde eisen, conform de installatie-instructies en de toepasselijke wet- en regelgeving.
9.3 De installatie en de turn-key oplevering van een Laadpunt wordt verzorgd door CUBECHARGING B.V. of door derden die worden ingeschakeld door CUBECHARGING B.V., tenzij anders is overeengekomen.
9.4 CUBECHARGING B.V. zal binnen redelijke termijn na het aangaan van de Overeenkomst contact (laten) opnemen met de Klant teneinde een installatiedatum af te spreken.
9.5 De Klant staat ervoor in dat alle door hem verstrekte informatie juist en accuraat is. CUBECHARGING B.V. baseert haar Offerte op de informatie die de Klant verstrekt. Indien bij installatie blijkt dat deze informatie niet juist is, komen alle extra kosten voor rekening van de Klant.
9.6 Meerwerkkosten van installatie worden door de installateur ter plekke met de Klant afgesproken en door de Klant geaccordeerd. CUBECHARGING B.V. stuurt na dit akkoord een bevestiging van deze meerkosten per e-mail.
9.7 Alle schade in verband met de door de Klant verstrekte informatie, waaronder begrepen informatie die door de Klant wordt verstrekt over het gebruik van de verschillende stoppen in de meterkast, komen voor rekening en risico van de Klant.
9.8 Installatieafspraken kunnen tot 48 uur van tevoren kosteloos door de Klant worden afgezegd. Indien de Klant een installatieafspraak minder dan 48 uur van tevoren afzegt, of indien de installateur de Klant niet aantreft op het afgesproken tijdstip, is de Klant een vaste
kostenvergoeding van € 150 (honderdvijftig EURO) exclusief BTW aan CUBECHARGING B.V. verschuldigd.
9.9 CUBECHARGING B.V. is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van of in verband met het tijdelijk uitschakelen van de elektriciteit bij de installatie van een Laadpunt. De Klant zal, voor eigen rekening en risico, alle benodigde voorzorgsmaatregelen (laten) treffen teneinde een veilige en probleemloze installatie mogelijk te maken. De Klant vrijwaart CUBECHARGING B.V. en de door CUBECHARGING B.V. ingeschakelde derden tegen alle schade die zij lijden indien deze voorzorgsmaatregelen onvoldoende blijken te zijn.
9.10 Zodra de installatie gereed is vindt de oplevering plaats. De Klant dient bij de oplevering aanwezig te zijn. De installateur loopt samen met de Klant een opleveringschecklist na.
9.11 De Klant dient tijdens de oplevering alle gebreken die hij constateert of redelijkerwijs kan constateren, te melden aan de installateur. De installateur zal de geconstateerde gebreken vermelden op de opleveringschecklist en deze in overleg met de Klant binnen een redelijke termijn herstellen.
9.12 De oplevering is door de Klant geaccepteerd, zodra de opleveringschecklist is nagelopen en de Klant deze heeft ondertekend. De acceptatie van de oplevering betekent dat de Klant de installatie heeft geaccepteerd, behoudens de eventuele op de opleveringschecklist vermelde gebreken.
9.13 Kleine gebreken die de ingebruikneming van het Laadpunt niet in de weg staan en binnen een redelijke termijn door de installateur kunnen worden hersteld zijn voor de Klant geen reden om de acceptatie van de oplevering te weigeren.
9.14 Gebreken die niet zijn gemeld bij oplevering zijn door de acceptatie van de oplevering door de Klant geaccepteerd, tenzij de Klant binnen 48 uur schriftelijk via info@cubecharging.com aangeeft waarom hij niet akkoord is met de oplevering.
9.15 Wordt het Laadpunt in gebruik genomen voordat de acceptatie van de oplevering heeft plaatsgevonden dan geldt de ingebruikneming als acceptatie van het Laadpunt door de Klant.
9.16 Het eigendom van het laadpunt gaat over op de Klant nadat de koopprijs volledig is betaald. Totdat de koopsom volledig is betaald blijft CubeCharging B.V. eigenaar van de geleverde goederen, en heeft CubeCharging het recht de toegang tot de laaddiensten op het laadpunt te beperken.
9.17 Indien de Klant de oplevering niet accepteert dient hij binnen 48 uur schriftelijk via info@cubecharging.com aan te geven waarom hij niet akkoord is met de oplevering.
9.18 CUBECHARGING B.V. of de installateur zullen dan binnen redelijke termijn contact opnemen met de Klant om tot een nieuwe oplevering te komen. De nieuwe oplevering vindt plaats overeenkomstig hetgeen omtrent oplevering is bepaald in dit artikel.
9.19 De Klant is volledig aansprakelijk voor, en vrijwaart CUBECHARGING B.V. tegen, alle schade die CUBECHARGING B.V. lijdt in verband met de installatie voor zover deze geschiedt door of namens een door de Klant ingeschakelde derde. Indien CUBECHARGING B.V. in een dergelijk geval door de Klant wordt verzocht om nadien een storingsonderzoek te verrichten en/of herstelwerkzaamheden te plegen dan komen de hieraan verbonden kosten (waaronder begrepen de redelijke installatie-, materiaal-, reparatie- en voorrijkosten) voor rekening van de Klant.
9.20 CUBECHARGING B.V. behoudt zich het recht voor om door haar geïnstalleerde Laadpunten op afstand vanuit haar backoffice systeem te monitoren, te onderhouden en waar nodig van nieuwe software te voorzien.

10. Producten
10.1 De Klant is verplicht om een geleverd Product bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat een afgeleverd Product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de Klant (alvorens over te gaan tot terugzending aan CUBECHARGING B.V.) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden via info@cubecharging.com. Eventuele gebreken aan een, of een verkeerd geleverd, Product kunnen uiterlijk tot maximaal 2 weken na de levering aan CUBECHARGING B.V. worden gemeld op straffe van verval van het recht tot reclameren en terugzending.
10.2 Terugzending van het Product dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend, en aan het terzake door CUBECHARGING B.V. aan de Klant opgegeven adres.
10.3 Ingebruikneming of -geving, beschadiging en/of doorverkoop van het Product doet het recht tot reclameren en terugzending vervallen.
10.4 Indien de klacht van de Klant door CUBECHARGING B.V. gegrond wordt bevonden, zal CUBECHARGING B.V. naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of de Klant de betaalde aankoopsom terugbetalen.
10.5 Artikel 10.4 geldt niet indien in de redelijke opinie van CUBECHARGING B.V.: a) de Klant jegens CUBECHARGING B.V. in gebreke is, b) de Klant het Product zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken, c) het Product aan abnormale omstandigheden is blootgesteld of anderszins onzorgvuldig is behandeld of in strijd met de aanwijzingen van CUBECHARGING B.V. en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking is behandeld, of d) de ondeugdelijkheid van het Product geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
10.6 Het voorgaande geldt uitsluitend voor Producten die door de Klant rechtstreeks bij CUBECHARGING B.V. (en derhalve niet bij derden, zoals wederverkopers) zijn aangekocht.

11. Garantie Laadpunten
11.1 Voor een door CUBECHARGING B.V. geleverde Laadpunt geldt een garantie van 2 jaar vanaf het moment van installatie. In deze periode zal CUBECHARGING B.V. zich er naar beste vermogen voor inspannen eventuele materiaal- en fabricagefouten binnen redelijke termijn kosteloos te (laten) herstellen, dan wel, indien herstel niet mogelijk is, zorg te dragen voor een
Algemene Voorwaarden CubeCharging 10- 17 Oktober 2023
vervangende
Laadpunt. Herstel of vervanging vindt uitsluitend plaats indien het gebrek of storing zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is na ontdekking daarvan telefonisch of per e-mail bij de CUBECHARGING B.V. Helpdesk is gemeld, waarbij de Klant zo veel mogelijk details van het gebrek of de storing dient te verstrekken. De garantie is niet van toepassing in het geval het defect het gevolg is van Ongeoorloofd Gebruik of het gevolg is van onjuiste installatie en/of onjuiste montage door of namens de Klant.
11.2 Het voorgaande geldt, zoals ook vermeld in artikel 1.2, uitsluitend voor Laadpunten die door de Klant rechtstreeks bij CUBECHARGING B.V. (en derhalve niet bij derden, zoals wederverkopers) zijn aangekocht.

12. Tarieven en facturering van Producten en Diensten
12.1 De Klant is de tarieven verschuldigd zoals nader gespecificeerd in de Offerte, of bij gebreke daarvan, volgens de daarvoor door CUBECHARGING B.V. op andere wijze kenbaar gemaakte of te maken prijzen, tarieven en voorwaarden.
12.2 Alle tarieven zijn exclusief (omzet)belasting(en), toeslagen en andere heffingen. CUBECHARGING B.V. is gerechtigd om (tussentijdse) (verhoging) van belasting, toeslagen en andere van overheidswege opgelegde heffingen te allen tijde direct door te berekenen aan de Klant, inclusief voor lopende Offertes.
12.3 CUBECHARGING B.V. verzendt facturen voor Abonnementen en Overige Diensten (inclusief kosten voor gebruik van Publieke Laadpunten) en Producten per e-mail aan de Klant, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
12.4 In het geval van Abonnementen (inclusief kosten voor gebruik van Publieke Laadpunten) wordt het gefactureerde bedrag door middel van automatische incasso per maand afgeschreven van de door de Klant opgegeven bankrekening met inachtneming van de geldende SEPA-termijnen, tenzij anders is overeengekomen of indien CUBECHARGING B.V. op andere wijze wenst te factureren. De Klant dient er voor te zorgen dat het gefactureerde bedrag via automatische incasso inbaar is.
12.5 In het geval van kosten voor Producten en Overige Diensten dient de Klant het gefactureerde bedrag over te maken binnen de betalingstermijn genoemd op de factuur. Klachten over facturen dienen voor het einde van de betalingstermijn per email aan CUBECHARGING B.V. gemeld te worden via info@cubecharging.com. Indien een Klant meer dan driemaal per kalenderjaar ten onrechte klaagt over een factuur is CUBECHARGING B.V. gerechtigd om administratiekosten ten bedrage van minimaal € 15,- (vijftien EURO) exclusief BTW aan deze Klant in rekening te brengen en/of de Overeenkomst op te zeggen.
12.6 De Klant dient onbetwiste bedragen van een factuur te betalen binnen de gestelde betalingstermijn.
12.7 Een Consument kan een automatische incasso zonder opgave van redenen tot 56 dagen na de incassodatum laten storneren. Een Consument heeft na de datum van stornering 14 kalenderdagen de tijd om het verschuldigde bedrag alsnog aan CUBECHARGING B.V. te voldoen, bij gebreke waarvan hij in verzuim met de gevolgen zoals beschreven in het volgende lid.
12.8 Indien de automatische incasso om welke reden dan ook niet, of niet volledig, kan plaatsvinden, respectievelijk indien de betaling door de Klant niet plaatsvindt binnen de door CUBECHARGING B.V. gestelde betalingstermijn, is de Klant van rechtswege en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en een (contractuele) rente verschuldigd van 1% per maand of een deel daarvan, welk deel als hele maand wordt gerekend. Daarenboven is CUBECHARGING B.V. alsdan gerechtigd om administratieve kosten ten bedrage van minimaal EUR 40 ex BTW, alsmede de eventuele buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van 15% van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van € 25 (vijfentwintig EURO) ex BTW, aan de Klant in rekening te brengen, onverlet alle overige aanspraken van CUBECHARGING B.V. op schadevergoeding uit hoofde van artikel 6:96 BW.
12.9 CUBECHARGING B.V. heeft het recht om de levering van de Diensten c.q. de Producten op te schorten vanaf de datum waarop de Klant in verzuim verkeert, tot aan het moment waarop CUBECHARGING B.V. het volledige door de Klant verschuldigde bedrag heeft ontvangen.
12.10 De Klant is aansprakelijk voor alle door CUBECHARGING B.V. te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten (inclusief de redelijke kosten voor juridische bijstand) die verband houden met de incasso van bedragen die de Klant verschuldigd is. Voor de vaststelling van de op enig moment verschuldigde bedragen (inclusief eventuele kosten in verband met laadsessies in het Partnernetwerk) levert de administratie van CUBECHARGING B.V. uitsluitend bewijs op betreffende het elektriciteitsverbruik alsmede de door de Klant gedane betalingen, behoudens eventueel door de Klant geleverd tegenbewijs, dat de Klant binnen één maand na factuurdatum dient te leveren, op straffe van verval van de vordering.

13. CUBECHARGING B.V. Klantenservice
13.1 De Klantenservice van CUBECHARGING B.V. is bereikbaar per e-mail via info@cubecharging.com en/of via telefoonnummer bij CUBECHARGING B.V. 085 00 444 00.
13.2 Klachten dienen zo spoedig mogelijk na constatering en volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij de Klantenservice.
13.3 CUBECHARGING B.V. spant zich in om al haar Klanten en Eindgebruikers zo goed mogelijk te helpen maar kan niet garanderen dat de Klantenservice altijd bereikbaar is, noch dat de Klantenservice steeds in staat zal zijn om een klacht naar tevredenheid op te lossen.

14. Overdracht aan Derden
14.1 Het is de Klant niet toegestaan om zijn rechten of verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van CUBECHARGING B.V..
14.2 CUBECHARGING B.V. is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde. De Klant verleent hierbij bij voorbaat zijn toestemming aan een dergelijke overdracht.

15. Aansprakelijkheid van CUBECHARGING B.V.
15.1 De aansprakelijkheid van CUBECHARGING B.V. voor indirecte schade (waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade van derden, aantasting of verlies van data, zaken, materialen of software van derden) is in alle gevallen uitdrukkelijk uitgesloten.
15.2 In afwijking van het vorige lid is CUBECHARGING B.V. gehouden tot schadevergoeding indien de schade is veroorzaakt door een gebrekkig Product in de zin van artikel 6:186 BW en ofwel (a) sprake is van dood of letselschade van de Klant; ofwel (b) indien de Klant een Consument is, en sprake is van schade, door het Product toegebracht aan een andere zaak die eigendom is van de Consument, welke zaak gewoonlijk voor gebruik of verbruik in de privésfeer is bestemd en door de Consument ook hoofdzakelijk in de privésfeer is gebruikt of verbruikt, in welk geval geldt dat CUBECHARGING B.V. niet aansprakelijk gehouden kan worden voor schade minder dan € 500 (vijfhonderd EURO).
15.3 Behoudens het bepaalde in het vorige lid is ingeval CUBECHARGING B.V. gehouden is tot vergoeding van directe schade deze vergoeding te allen tijde beperkt tot een bedrag van € 5.000 (vijfduizend EURO) per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen wordt aangemerkt als één gebeurtenis.
15.4 Een Laadpunt functioneert met behulp van (al dan niet openbare) infrastructuur, waaronder begrepen (mobiele) internetverbindingen en het elektriciteitsnetwerk. CUBECHARGING B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van storingen in deze infrastructuur of in de toelevering van elektriciteit naar het Laadpunt.
15.5 CUBECHARGING B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade die, of die mede, is veroorzaakt door Ongeoorloofd Gebruik door of namens de Klant of de Eindgebruiker of voor schade die mede is veroorzaakt omdat de Klant niet voldoet aan de geldende Veiligheidsinstructies, aan enig ander voorschrift voor de betreffende Laadpunt of het betreffende Elektrisch Voertuig of aan andere relevante voorschriften.
15.6 Op de Website wordt algemene informatie verstrekt met betrekking tot de door CUBECHARGING B.V. aangeboden Producten en Diensten. CUBECHARGING B.V. stelt deze informatie met zorg samen, maar kan niet voor de eventuele onvolledigheid of onjuistheid van de informatie aansprakelijk worden gesteld.
15.7 Eventuele schade dient door de Klant zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na de dag waarop de Klant de schade of tekortkoming heeft geconstateerd of redelijkerwijs kon constateren, via e-mail aan info@cubecharging.com te worden gemeld.
15.8 De aansprakelijkheidsbeperking in dit artikel geldt mede ten aanzien van derden die CUBECHARGING B.V. ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst inschakelt, alsmede ten aanzien van personen voor wie CUBECHARGING B.V. aansprakelijk is.
15.9 CUBECHARGING B.V. is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting in geval van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan vertraging bij of wanprestatie van leveranciers en/of andere door CUBECHARGING B.V. ingeschakelde derden, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van CUBECHARGING B.V. alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, en storingen van hulp- of transportmiddelen. Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht van toeleveranciers en/of ingeschakelde derden van CUBECHARGING B.V..
15.10 De in dit artikel genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van CUBECHARGING B.V.. CUBECHARGING B.V. is echter niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van niet leidinggevend personeel en door CUBECHARGING B.V. ingeschakelde derden.

16. Aansprakelijkheid van de Klant
16.1 Voor zover in de macht van de Klant respectievelijk de Eindgebruiker dient deze zorg te dragen dat door hem gebruikte randapparatuur (zoals mobiele telefoons en computers) en verbindingen voldoende beveiligd zijn, zoals bijvoorbeeld tegen onbevoegd gebruik door derden en virussen.
16.2 De Klant garandeert dat het Elektrische Voertuig en de door hem gebruikte laadkabel voldoen aan de bij of krachtens de wet en regelgeving gestelde vereisten.
16.3 De Klant is aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van, of mede het gevolg is van, een defect in het Elektrische Voertuig of de laadkabel.
16.4 Het is de Klant niet toegestaan om technische beveiligingen of gebruiksbeperkingen in verband met de Producten en/of Diensten te omzeilen of te verwijderen. In het geval er schade ontstaat omdat de Klant de technische beveiligingen of gebruiksbeperkingen toch omzeilt of verwijdert, dan wel dit tracht te doen, dan is de Klant daarvoor aansprakelijk.
16.5 De Klant staat er jegens CUBECHARGING B.V. voor in dat de Laadpas alsmede de codering, gegevens en andere data die zijn opgeslagen op de Laadpas, op generlei wijze zal worden gekopieerd of nagemaakt. Hieronder wordt begrepen het geheel of gedeeltelijk overzetten van de codering, gegevens en data op andere gegevensdragers, zoals bijvoorbeeld telefoons of digitale sleutelhangers.
16.6 De Klant is jegens CUBECHARGING B.V. hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade als gevolg van het handelen en/of nalaten van derden aan wie de Klant toestemming heeft verleend of feitelijk in staat heeft gesteld tot het gebruiken van de Producten of Diensten, als ware dit een handelen en/of nalaten van de Klant zelf. De Klant vrijwaart CUBECHARGING B.V. voor alle schade, inclusief alle gemaakte redelijke kosten, die CUBECHARGING B.V. als gevolg van dat handelen en/of nalaten lijdt of mocht lijden en eventuele schadevorderingen van derden die verband houden met situaties waarin de Klant aansprakelijk is zoals omschreven in dit artikel.

17. Intellectuele Eigendom
17.1 Klant stemt ermee in dat alle intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van het auteursrecht, merkrechten, databankrechten en octrooirechten) zoals vervat in de Producten en/of Diensten eigendom blijven van CUBECHARGING B.V. en/of haar licentiegevers. In het kader van de levering van de Producten en/of Diensten mag CUBECHARGING B.V. producten, materialen en methodieken die door de Klant verstrekte gegevens of daarvan afgeleide informatie bevatten, gebruiken of ontwikkelen, welke vervolgens gaan behoren tot de eigendomsrechten van CUBECHARGING B.V.. De Klant dient zich te onthouden van het schenden van de intellectuele eigendoms- en overige rechten van CUBECHARGING B.V..
17.2 Het is Klant niet toegestaan om enige aanduiding met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten (zoals logos en auteursrecht voorbehouden) op of in verband met de door CUBECHARGING B.V. geleverde Producten of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur, Apps, Website of materialen te verwijderen of te wijzigen.

18. Privacy
18.1 Bij het aanbieden van Producten en Diensten verwerkt CUBECHARGING B.V. bepaalde gegevens van de Klant en/of de Eindgebruiker, waaronder persoonsgegevens. Bij het verwerken van persoonsgegevens houdt CUBECHARGING B.V. zich aan de geldende regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. De manier waarop CUBECHARGING B.V. omgaat met persoonsgegevens van de Klant is beschreven in de Privacy Policy, te vinden op de Website.

19. Herroepingsrecht voor Consumenten
19.1 Dit artikel is uitsluitend van toepassing op Overeenkomsten op Afstand voor Producten en/of Diensten die zijn gesloten tussen CUBECHARGING B.V. en een Klant die tevens een Consument is.
19.2 Herroeping door een Consument is kosteloos, hetgeen inhoudt dat CUBECHARGING B.V. ter zake geen administratiekosten of andere kosten aan de Consument in rekening brengt.

Herroepingsrecht Producten
19.3 In geval van een Consumentenkoop heeft de Consument de mogelijkheid om de Overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden gedurende de Herroepingstermijn, welke ingaat op de dag na ontvangstneming van het Product door of namens de Consument.
19.4 Tijdens de Herroepingstermijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het Product, de onderdelen van het Product, de meegeleverde documentatie en de verpakking. De Consument
Algemene Voorwaarden CubeCharging 15- 17 Oktober 2023
zal het Product slechts uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om
te kunnen beoordelen of hij het Product wenst te behouden.
19.5 De Consument is gerechtigd om het Product binnen de Herroepingstermijn te testen. In geval van aankoop van een Laadpunt kan de Consument een testsessie uitvoeren om te verifiëren of het Laadpunt het Elektrisch Voertuig oplaadt. Voor het testen van een Laadpunt is het niet noodzakelijk dat deze wordt geïnstalleerd.
19.6 Gebruik van een Product dat meer omvat dan het testen van het Product heeft tot gevolg dat sprake is van gebruik van het Product, waarmee het herroepingsrecht van de Consument vervalt. In geval van een Laadpunt is sprake van gebruik, en daarmee van verval van het herroepingsrecht, als de Consument het Laadpunt heeft laten installeren.
19.7 Het herroepingsrecht vervalt tevens als de Consument het Product beschadigt.
19.8 Een Consument die van zijn herroepingsrecht gebruikt wenst te maken dient daartoe binnen de Herroepingstermijn contact op te nemen met CUBECHARGING B.V. via e-mail aan info@cubecharging.com. De Klant dient vervolgens het Product met alle geleverde toebehoren in de originele verpakking, en (optioneel) met ondertekende modelformulier, binnen 14 dagen aan CUBECHARGING B.V. terugzenden op het ter zake door CUBECHARGING B.V. opgegeven adres.
19.9 De kosten voor het terugzenden van het Product zijn voor rekening van de Klant. Zodra het geretourneerde Product door CUBECHARGING B.V. is ontvangen, of zodra de Klant heeft aangetoond dat hij het Product aan CUBECHARGING B.V. heeft geretourneerd, zal CUBECHARGING B.V. het door de Klant betaalde bedrag binnen 14 kalenderdagen terugbetalen. CUBECHARGING B.V. is gerechtigd om de eventuele waardevermindering van het Product aan de Klant in rekening brengen als er door toedoen van de Klant schade aan het Product is ontstaan.
19.10 Het herroepingsrecht is uitgesloten indien het Product naar de specificaties van de Klant is vervaardigd (maatwerk).
Herroepingsrecht Abonnementen
19.11 Een Consument mag een Abonnement binnen de Herroepingstermijn, ingaande op de dag na het aangaan daarvan, schriftelijk en zonder enige verplichting ontbinden door middel van een daartoe strekkende e-mail aan info@cubecharging.com.

Herroepingsrecht Overige Diensten
19.12 Bij het sluiten van een Overeenkomst op Afstand tot het verrichten van Overige Diensten heeft de Consument de mogelijkheid om de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen de Herroepingstermijn, ingaande op het moment dat CUBECHARGING B.V. de Consument per e-mail heeft geïnformeerd dat aan de bestelling in behandeling is genomen.
19.13 Een Consument die van zijn herroepingsrecht van Overige Diensten gebruik wenst te maken dient daartoe binnen de Herroepingstermijn contact op te nemen met CUBECHARGING B.V. via e-mail aan info@cubecharging.com.
19.14 Heeft de Consument reeds van de Dienst gebruik gemaakt dan is hij gehouden tot betaling van een evenredig deel daarvan.
19.15 CUBECHARGING B.V. zal het door de Klant betaalde bedrag binnen 14 kalenderdagen na de herroeping terugbetalen, onder verrekening van de vergoeding voor gebruik, indien relevant.
19.16 Het herroepingsrecht voor Overige Diensten vervalt als de Overeenkomst tot de levering van de Diensten reeds door CUBECHARGING B.V. is nagekomen en (a) die nakoming is begonnen met de uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en (b) de Consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra de levering door CUBECHARGING B.V. is nagekomen.

20. Overige bepalingen en toepasselijk recht
20.1 CUBECHARGING B.V. is te allen tijde gerechtigd om de inhoud van de Diensten, de tarieven alsmede de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen treden in werking op de datum van publicatie daarvan op de Website, tenzij anders aangegeven, en doen de tot dan toe geldende Algemene Voorwaarden en/of tarieven vervallen. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden gelden ook ten aanzien van lopende Overeenkomsten. Wijzigingen in de tarieven en Diensten gelden zodra de betreffende Overeenkomst (al dan niet automatisch) wordt verlengd. Indien de Klant een voor hem geldende wijziging niet wenst te accepteren, kan hij de Overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzeggingstermijn van 30 dagen, tenzij de wijziging slechts een geringe wijziging in de Algemene Voorwaarden betreft.
20.2 CUBECHARGING B.V. is gerechtigd om bij de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen.
20.3 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of nietig blijkt te zijn dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en zullen de partijen in onderling overleg voorzien in een vervangende bepaling, waarbij het doel en de strekking van de te vervangen bepaling zoveel mogelijk worden behouden.
20.4 Waar in deze Algemene Voorwaarden staat vermeld "waaronder begrepen" dan wordt daarmee bedoeld: "inclusief maar niet beperkt tot".
20.5 CUBECHARGING B.V. beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenregeling en behandelt klachten overeenkomstig deze klachtenregeling.
20.6 Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij CUBECHARGING B.V., nadat de Klant de oorzaak van de klacht heeft geconstateerd.
20.7 Bij CUBECHARGING B.V. ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door CUBECHARGING B.V. binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
20.8 Op de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die daarmee verband houden en/of daaruit voortvloeien dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.