Deze Privacyverklaring CubeCharging Laadpunten en Laaddiensten voor het elektrisch laden van voertuigen gelden voor Cube laadpunten en aanverwante producten en diensten geleverd door CUBECHARGING B.V.

Versie september 2022

Met deze privacyverklaring informeren wij je over hoe wij omgaan met je privégegevens en hoe wij er alles aan doen om uw privégegevens ook echt privé te houden.

Wie zijn wij

Wij zijn CubeCharging B.V. gevestigd in Eindhoven op de High Tech Campus 25 Hal 2 en kantoorhoudend in Gouda aan de Tielweg 3, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70288178.

CubeCharging bedenkt, ontwikkelt en beheert laadsystemen voor thuis en op de zaak. Van een enkele Cube voor de deur tot laadpleinen met honderden laadpunten.

Privacywetgeving en begrippen overzicht

De General Data Protection Regulation (ook wel GDPR genoemd) en hier in Nederland benoemd als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen AVG), is sinds 25 mei 2018 van kracht  in de gehele EU.

Verwerken van Persoonsgegevens

Wat is ‘verwerken van persoonsgegevens’ nu eigenlijk precies?
Verwerken is alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, opslaan, opvragen, gebruiken, zichtbaar maken, met elkaar in verband brengen en verwijderen van gegevens. Dit is dus een zeer ruim begrip.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect iets over een natuurlijk persoon zeggen. Bijvoorbeeld naam en adres, maar ook – in combinatie daarmee - verbruiksgegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
De partij of onderneming waar je je persoonsgegevens verstrekt is verantwoordelijk om daar vertrouwelijk en als ‘goed huisvader’ mee om te gaan. In dit geval dus CubeCharging, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70288178.

 Van wie verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken gegevens van personen met wie wij een (klant)relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn dus bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

 • Personen die interesse tonen in onze producten en diensten
 • Personen met een geregistreerde Cube laadpas
 • Personen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een klantrelatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.
 • Bezoekers van onze website

Als een bedrijf of organisatie een klantrelatie met ons heeft en contactgegevens van zijn medewerkers aan ons doorgeeft, is dat bedrijf of die organisatie verplicht om deze personen hierover te informeren. In deze privacyverklaring kunnen deze personen zien hoe wij met hun persoonsgegevens omgaan.

Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens van medewerkers die bij onze leveranciers werken. Dit om contact te kunnen onderhouden en om onze dienstverlening optimaal te kunnen uitvoeren. Maar ook persoonsgegevens van ons personeel verwerken wij, zodat we aan de wetgeving kunnen voldoen en de salarisbetaling kunnen verwerken.

Wat verwerken wij aan Persoonsgegevens, waarom en voor welk doel.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij beschikken over persoonsgegevens als je deze zelf aan ons hebt verstrekt of als je  gebruik maakt van onze diensten en/of producten. Wij kunnen ook over deze gegevens beschikken door openbare bronnen te raadplegen en/of door het verrijken van gegevens via derden. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

- NAWTE-gegevens
- geslacht
- geboortedatum
- contractgegevens
- communicatie (e-mails, voicelogs, chat)
- IBAN rekeningnummer
- klachten
- financiële gegevens
- laadgegevens
- laadpasnummer (UID)
- tijds- en locatiegegevens van uw laadtransacties

Voor ons personeel verwerken wij nog specifieke persoonsgegevens;

- BSN nummer
- Kopie paspoort
- Inloggegevens
- Camera-gegevens
- Gespreksgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens volgens ons interne retentiebeleid en/of zo lang als
(i) je klant bent of interesse blijft tonen in onze diensten,
(ii) wij wettelijk verplicht zijn gegevens te bewaren, of
(iii) wij op goede gronden menen gegevens te mogen bewaren, voor zover noodzakelijk.

Waarvoor verwerkt CubeCharging persoonsgegevens?
Om persoonsgegevens te mogen verwerken moeten we een wettelijke grondslag hebben en een helder omschreven en duidelijk doel. Indien CubeCharging niet aan deze twee voorwaarden kan voldoen mogen wij geen persoonsgegevens verwerken. Wij zullen dan ook je gegevens verwijderen conform onze bewaartermijnen (zie verderop in deze privacyverklaring).
De zes wettelijke grondslagen die er zijn zullen we hieronder aan je uitleggen en hoe wij ze toepassen;

 1. Uitvoerovereenkomst
  Een overeenkomst is een document wat we samen ondertekenen, zoals bijvoorbeeld een contract. Maar een factuur valt ook onder deze grondslag ‘uitvoerovereenkomst’. Het is dus wettelijk niet noodzakelijk dat er vooraf een ondertekende overeenkomst wordt vastgelegd, want het opmaken van een factuur die je achteraf ontvangt voldoet ook. Als je dus een overeenkomst met ons hebt of ooit iets van ons heeft gekocht waar je een factuur voor heeft ontvangen, hebben we een ‘overeenkomst’ waarmee wij een grondslag hebben om je persoonsgegevens te mogen verwerken en bewaren.

Als je klant bij ons wilt worden of als je een nieuw product of een nieuwe dienst wilt afnemen, hebben wij persoonsgegevens nodig. Wij gebruiken je naam en (e-mail)adresgegevens bijvoorbeeld voor onze administratie en om contact met je te onderhouden.

Wij gebruiken je persoonsgegevens ook voor het beantwoorden van jouw vragen en de afhandeling van klachten en geschillen, ook na afloop van de overeenkomst. Wij leggen gesprekken vast, bijvoorbeeld telefoongesprekken en chatsessies die je met ons CubeCharging of op onze website www.cubecharging.com voert. Dat geldt ook voor de vragen die je ons per e-mail, post, app, chat of telefonisch stelt.

We verwerken je persoonsgegevens onder meer om nota’s te sturen en deze te incasseren. Als je bij het aangaan van je overeenkomst een incassomachtiging hebt gegeven, incasseren we maandelijks de verschuldigde bedragen van jouw rekening.

Ook de persoonsgegevens van ons personeel valt onder de grondslag. We hebben immers een arbeidsovereenkomst met elkaar afgesloten en daarbij horen ook de benodigde persoonsgegevens om de arbeidsovereenkomst op een juiste wijze te kunnen uitvoeren.

De persoonsgegevens van medewerkers van onze leveranciers en zakelijke klanten gebruiken wij ook om de uitvoer van onze overeenkomsten goed te kunnen uitvoeren. Als je voor je werk contact hebt met ons zullen wij je persoonsgegevens verwerken om bijvoorbeeld vast te kunnen stellen of je het bedrijf mag vertegenwoordigen. Of om contact te onderhouden met het bedrijf waarvoor je werkt.

 1. Gerechtvaardigd belang
  Als je nog geen klant van ons bent maar wel een offerte of informatie wilt ontvangen hebben wij ook je persoonsgegevens nodig. Wij kunnen daarmee de gevraagde informatie en eventuele offerte toesturen en contact met je onderhouden in de periode daarna. Het is voor CubeCharging belangrijk dat wij je van de juiste (hoeveelheid) informatie kunnen voorzien.

Om je goed van dienst te zijn en te blijven, werken wij voortdurend aan de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten. In sommige gevallen verwerken wij hiervoor persoonsgegevens. Dat doen wij onder meer voor kwaliteitsdoeleinden. Bijvoorbeeld als je een vraag stelt over een product.

Wij verwerken je gegevens ook voor het opleveren van managementinformatie en het bepalen van onze algemene strategie en het organisatiebeleid. Daarnaast worden je persoonsgegevens door ons ook gebruikt voor promotie- en/of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over (nieuwe) relevante producten en diensten en/of activiteiten. Dit doen wij via e- mail, app, telefonisch of per post. Als je op deze informatie geen prijs stelt, kun je je hiervoor afmelden via de afmeldmogelijkheid die in deze berichten wordt geboden of je kunt contact opnemen met onze klantenservice. Als je geen klant meer bent, kunnen we je benaderen met een aanbod om weer klant te worden, tenzij je je hiervoor hebt afgemeld.

Telefoongesprekken en chatsessies kunnen worden gebruikt voor trainingsdoeleinden en om op een later moment onze afspraken met je te kunnen nagaan en in het kader van (juridische) bewijsvoering.

 1. Wettelijke verplichting
  Voor het verwerken van persoonsgegevens van onze klanten is er normaliter geen wettelijke verplichting. In sommige gevallen zijn we echter wettelijk verplicht (service)berichten te sturen. Hierbij kun je denken aan de situatie dat de laadtarieven wijzigen. Wij informeren je dan persoonlijk over deze wijziging. Wij kunnen ook wettelijk verplicht zijn om medewerking te verlenen aan een verzoek om persoonsgegevens te verstrekken aan bevoegde overheidsinstanties, zoals een toezichthouder (bijvoorbeeld de Autoriteit Consument en Markt (‘ACM’)), de Gemeente, de Belastingdienst of aan de politie. De verdere verwerking van die gegevens valt onder de verantwoordelijkheid van die overheidsinstanties. Wij werken hier alleen aan mee als we hebben vastgesteld dat dit verzoek aan de wettelijke eisen voldoet. Omdat wij moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen, verwerken wij je gegevens ook in het kader van accountantscontroles.

Voor persoonsgegevens van personeel hebben we een wettelijke verplichting om het BSN nummer en een kopie van het paspoort te mogen verwerken. Dit is voor de Belastingdienst en om aan de regels van de arbo-wetgeving te kunnen voldoen.

 1. Vitaal belang
  Voor ons product zal er waarschijnlijk geen vitaal belang zijn om persoonsgegevens te verwerken van onze klanten.

Voor het personeel daarentegen kan het wel van vitaal belang zijn. Bijvoorbeeld door het registreren van allergieën om onze BHV-ers te kunnen informeren welke risico’s zich kunnen voordoen bij voorkomende situaties en hoe te handelen.

 1. Algemeen belang
  In het algemeen belang zal CubeCharging geen persoonsgegevens verwerken. Wij hebben geen situatie waarbij we kunnen aantonen dat het voor het algemeen belang nodig is om persoonsgegevens te verwerken van wie dan ook.

Een voorbeeld van het verwerken van persoonsgegevens in het algemeen belang zijn de bekende camera’s in de (grote) steden die gebruikt worden om de veiligheid te waarborgen en toezicht te houden. Deze camerabeelden worden dan gebruikt voor het ‘algemeen belang’.

 1. Toestemming
  Voor toestemming verwerken wij ook persoonsgegevens. Hiervoor is het van belang dat wij een geregistreerde toestemming hebben ontvangen van een betrokkene, waaruit ondubbelzinnig en zonder enige voorwaarden blijkt dat wij die toestemming van hem of haar hebben verkregen.
  Dit kan bijvoorbeeld zijn als wij de persoonsgegevens mogen verwerken zonder dat deze persoon iets bij ons heeft gekocht of ooit een offerte heeft gevraagd, maar wel graag onze nieuwsbrief wil ontvangen. Of in de situatie dat CubeCharging bijvoorbeeld een prijsvraag heeft uitgezet en wij het e-mailadres wat wij voor de prijsvraag ontvangen hebben óók willen gaan gebruiken voor een marketingcampagne. Dan is ‘ondubbelzinnige’ toestemming vereist en zullen we dit ook netjes aan je vragen.

Wij vragen bijvoorbeeld je toestemming om je te informeren over (nieuwe) relevante producten en diensten van andere groepsmaatschappijen van CubeCharging en/of activiteiten en acties die CubeCharging in samenwerking met haar zorgvuldig geselecteerde partners organiseert.

Voor beeldmateriaal (foto’s of camerabeelden) wat wij intern of openbaar willen tonen aan anderen, zal altijd vooraf toestemming worden gevraagd. Dit geldt dus ook voor ons personeel en klanten indien er bijvoorbeeld een bijeenkomst is geweest waar foto’s of opnames zijn gemaakt wat gedeeld zal gaan worden met derden of zichtbaar wordt gemaakt op social media.

Als je onze website bezoekt, dan kunnen wij je gebruik van onze website koppelen aan de informatie die bij ons over jou bekend is, om onze dienstverlening aan jou te verbeteren en om relevante advertenties te tonen. Ook kunnen wij de gegevens gebruiken voor het uitvoeren van analyses om meer gerichte CubeCharging informatie op de websites te zetten. Dit leggen wij verder uit in ons cookiestatement.

Een gegeven toestemming kan overigens altijd weer worden ingetrokken, alleen niet met terugwerkende kracht. Dit betekent dat alle verwerkingen van persoonsgegevens die wij eerder op basis van toestemming hebben uitgevoerd rechtmatig blijven. Als je op ontvangen informatie geen prijs meer stelt, kun je je hiervoor afmelden via de afmeldmogelijkheid die in deze berichten wordt geboden of kun je contact opnemen met onze klantenservice.

Cookiestatement

Wanneer je door een website navigeert, kan bepaalde informatie op passieve wijze worden verzameld (d.w.z. zonder dat informatie door jezelf op actieve wijze wordt verstrekt) door middel van diverse technologische hulpmiddelen zoals Internet protocoladressen, 'cookies', Internet labels en navigatiegegevens.

Onze website www.cubecharching.com maakt gebruik van Internet Protocol-adressen (IP-adressen). Een IP-adres is een nummer dat aan jouw computer toegewezen wordt door jouw Internet Service Provider teneinde je toegang te verlenen tot het Internet.

Wij maken gebruik van jouw IP-adres om problemen met onze server te onderzoeken, om statistische informatie te verzamelen, om de snelste verbinding tussen jouw computer en onze site te bepalen en om de site te beheren en te verbeteren. Een ‘cookie’ is een stuk informatie dat een website naar jouw webbrowser stuurt om de site in de toekomst in staat te stellen bepaalde informatie en voorkeuren van eerdere bezoeken te herinneren.

‘Session cookies’ zijn tijdelijke cookies die gewist worden zodra je jouw webbrowser afsluit of jouw computer uitzet. Deze cookies worden gebruikt om het navigeren op websites te verbeteren en om statistische informatie te verzamelen.
‘Persistent cookies’ zijn cookies van meer permanente aard die op de harde schijf van jouw computer worden opgeslagen en daar blijven tenzij je deze cookies wist. Persistent cookies worden gebruikt met het oog op het opnieuw oproepen van eerder verstrekte informatie (zoals wachtwoorden), het achterhalen welke onderdelen van de website bezoekers het meest waardevol vinden en het aanpassen van de website aan jouw voorkeuren.

Op deze site worden cookies voornamelijk gebruikt om jouw standaardvoorkeuren op te slaan. Je kunt je browser zodanig instellen dat je op de hoogte wordt gebracht wanneer je een cookie ontvangt en zelf kunt besluiten of je dit toelaat. Je kunt je browser ook zodanig instellen dat alle cookies worden tegengehouden, maar realiseer je dat je hiermee het gebruik van onze website of diensten mogelijk beperkt.

Meer informatie over cookies vind je op Autoriteit consument en markt. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, kunnen wij de door jou via deze site verstrekte informatie gebruiken om de inhoud van onze site te verbeteren, om de site aan jouw wensen aan te passen, om op jouw verzoek informatie te verstrekken, voor onze marketing- en onderzoeksactiviteiten, en voor de doeleinden die in deze Privacy statement worden vermeld.

Cameratoezicht

Onze vestigingen zijn voorzien van camera’s. Wij vinden dit belangrijk voor de veiligheid van jou en jouw voertuig, onze medewerkers en onze voertuigen.  De camerabeelden worden na 21 dagen verwijderd. We bewaren de camerabeelden langer als deze nodig zijn voor bijvoorbeeld een politieonderzoek na een diefstal of een ander incident.

De grondslag om deze beelden te mogen verwerken is gerechtvaardigd belang en het doel is in de eerste plaats voor jou en onze veiligheid, maar de beelden kunnen ook gebruikt worden om identificatie te laten uitvoeren indien er sprake is van verdachte gedragingen, criminaliteit, bedreiging, aantoonbaar ongepast gedrag ten opzichte van personen onderling of het niet correct uitvoeren van werkzaamheden door ons personeel conform de gemaakte (contractuele) afspraken.

Verstrekken van gegevens aan derden

In sommige gevallen zullen wij je gegevens verstrekken aan derden. Wij willen je graag uitleggen wanneer dat nodig is.

Wij schakelen derde partijen in voor de ondersteuning van de dagelijkse bedrijfsvoering, zoals serveropslag, communicatie, websites, financiële en juridische dienstverlening. Ook delen wij je persoonsgegevens met derden voor de uitvoering van jouw overeenkomst, voor het uitgeven en uitlezen van verbruiksgegevens van je laadpas of de installatie van jouw laadoplossing.

Als je bijvoorbeeld je nota niet (op tijd) betaalt, ook niet nadat we je daarvoor een herinnering hebben gestuurd, kunnen we onze vordering ter incasso overdragen aan een derde partij. Deze partij ontvangt van ons dan jouw gegevens die nodig zijn om de vordering te incasseren, zoals jouw naam, adresgegevens en de factuur waar het om gaat.

Om overeenkomsten met leveranciers en zakelijke klanten aan te gaan en uit te voeren. Bijvoorbeeld omdat wij een Cube als laadpunt bij je moeten aanleggen op je privéadres. Wij zullen dan je contactgegevens doorsturen naar een installateur die door ons gecertificeerd is om Cube laadpunten namens ons te mogen aanleggen. Hiermee kunnen zij contact leggen om een afspraak te maken en eventuele bijzonderheden met je te bespreken.

Voor zover we persoonsgegevens delen met derde partijen en de wet vereist dat we een verwerkersovereenkomst sluiten, leggen we daarin met die partijen vast dat ze gehouden zijn aan de wet en aan dezelfde strenge eisen voor gegevensbescherming als die wij voor onze eigen verwerking hanteren.

Derde landen of internationale organisaties

Wij maken geen gebruik van partijen of organisaties buiten de Europese Economische Ruimte (EER) waar je persoonsgegevens mee worden gedeeld of opgeslagen. Het heeft onze absolute voorkeur dat je persoonsgegevens binnen de Europese Unie (EU) worden verwerkt.

Wanneer gegevens buiten de EU worden verwerkt, dan gebruiken wij standaard contracten én passende technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen dat uw gegevens op hetzelfde niveau van gegevensbescherming worden verwerkt als binnen de EU.

Ook zijn er landen buiten de EU, zoals bijvoorbeeld Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk waarbij de EU heeft vastgesteld dat het niveau van gegevensbescherming gelijk is aan dat van de EU (adequaatheidsbesluit). Voor deze landen zijn dan geen speciale contracten nodig.

Wat zijn jouw rechten

Je hebt een aantal rechten bij het verwerken van je persoonsgegevens. Er zijn altijd uitzonderingen mogelijk op deze rechten, waardoor we geen gehoor aan je verzoek kunnen geven. Als dat zo is dan leggen we dat aan je uit. Je hebt de volgende rechten:

 • Recht op informatie:
  Op het moment dat wij je persoonsgegevens verzamelen, zijn wij verplicht je te laten weten wie wij zijn, welke gegevens wij van je verwerken, met welk doel wij deze gegevens verwerken, aan wie wij de gegevens verstrekken, hoe lang we de gegevens bewaren, hoe we de gegevens beveiligen en welke rechten je hebt.
 • Recht op inzage:
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien. Het gaat hierbij om de volgende gegevens: de persoonsgegevens die wij van je verwerken, met welk doel wij deze verwerken, aan wie wij de gegevens hebben verstrekt, van wie we de gegevens hebben gekregen en hoe lang we de gegevens bewaren. De inzage krijg je door mee te kijken in onze systemen of door een overzicht van ons te ontvangen.
 • Verzoek om rectificatie:
  Wanneer wij niet correcte of niet volledige gegevens van u hebben, heeft u het recht deze te laten corrigeren. Wij zullen deze gegevens aanpassen en de correcties ook doorgeven aan derde partijen die je gegevens hebben.
 • Verzoek om gegevens te wissen (recht van vergetelheid):
  Je hebt het recht dat wij je persoonsgegevens verwijderen. Wij zullen aan dit verzoek voldoen wanneer wij de gegevens niet langer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze verzameld hebben, je je toestemming intrekt om de gegevens te gebruiken, wij de persoonsgegevens voor een ander doel gebruiken dan oorspronkelijk aangegeven of wanneer je bezwaar maakt tegen de verwerking.
 • Recht van bezwaar:
  Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens wanneer wij de gegevens verwerken op grond van ‘gerechtvaardigd belang’ of wanneer je bezwaar maakt tegen direct marketing. In het laatste geval zullen wij de direct marketing onmiddellijk stop zetten. In alle andere gevallen zullen wij eerst een belangenafweging maken.
 • Recht van beperking:
  Je hebt het recht om de verwerking van uw gegevens tijdelijk stop te zetten wanneer:
  - je de juistheid van uw gegevens ter discussie stelt
  - de verwerking onrechtmatig is;
  - wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar je wilt ze beschikbaar houden voor een rechtsvordering;
  - je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en dit verzoek nog in behandeling is.
 • Recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid):
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in een digitaal bestand van ons te ontvangen als je daar om vraagt.

Als je ons een verzoek stuurt over één van deze rechten, reageren wij hier zo snel als mogelijk op maar uiterlijk binnen vier weken. Mocht er een reden zijn dat ons het niet lukt binnen deze vier weken zullen wij je binnen deze termijn uitleg geven waarom we wat meer tijd nodig hebben en zullen je dan uiterlijk in een verlengde periode van maximaal vier weken voorzien van de gevraagde informatie.

Je kunt je verzoek mailen naar privacy@cubecharging.com. In het verzoek specificeer je zoveel mogelijk op welke persoonsgegevens je verzoek betrekking heeft. Ook voorzie je je verzoek van je naam, adres en telefoonnummer.

Voor alle bovengenoemde rechten geldt dat wij moeten kunnen vaststellen dat het verzoek daadwerkelijk van jou komt. Dit kan betekenen dat wij je vragen om naar onze vestiging te komen om je te legitimeren, of verzoeken je een kopie van je identiteitsbewijs naar ons te sturen, waarbij enkele gegevens mogen zijn afgeschermd. Nadat wij je identiteit hebben kunnen vaststellen zullen wij direct eventueel ontvangen kopieën van identiteitsbewijzen vernietigen. Dit doen wij omdat wij natuurlijk niet willen dat je gegevens in de handen van een onbevoegde persoon vallen.

Er zijn geen kosten verbonden aan dit verzoek. Behalve als je ongegronde of buitensporige verzoeken doet.

Bewaartermijnen

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan de wettelijke of fiscale bewaartermijn. De financiële bewaartermijn is 7 jaar. Indien er geen wettelijke bewaartermijn is, dan hanteren wij een bewaartermijn tot maximaal 2 jaar na laatste contactdatum vanaf het moment dat je geen klant meer bij ons bent.

Indien je bij ons gegevens hebt opgevraagd of anderszins informatie hebt ontvangen en nooit een klant bent geweest van CubeCharging, dan verwijderen wij je gegevens na twaalf maanden na laatste contactdatum.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard. Wij doen dit niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij de gegevens verwerken. Binnen CubeCharging kunnen je persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier vanuit hun functie toegang toe moeten hebben.

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen als tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Maar alleen als hiervoor een grondslag is en als dit verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging (per ongeluk of onrechtmatig), verlies, misbruik, vervalsing, ongeoorloofde toegang of verspreiding of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van je persoonsgegevens. Zo kunnen wij bijvoorbeeld gebruikmaken van encrypties, toegangscodes en pseudonimisering van persoonsgegevens. Daarbij maken wij een afweging tussen de risico’s, de technische mogelijkheden op basis van de huidige stand der techniek en de uitvoeringskosten.

Voor wat een website betreft dien je je te realiseren dat internetverkeer nooit 100% veilig of storingsvrij is en dat geldt met name voor het zenden van e-mails van en naar een website. Je dient daarom zorgvuldig te overwegen welke informatie je ons per e-mail of via een website toestuurt. Verder is het uw eigen verantwoordelijkheid om wachtwoorden, identificatienummers en andere toegangsmodaliteiten geheim te houden en te beschermen.

Waar kun je terecht met een vraag of een klacht

Wij zijn bereikbaar onder de volgende contactgegevens:

CubeCharging
privacy@cubecharging.com
085 00 444 00

Als je specifiek contact met ons wilt over deze privacyverklaring of over het beleid rond de bescherming van je persoonsgegevens kun je contact opnemen met ons opnemen via onze klantenservice op bovenstaande mailadres of telefoonnummer.

Klachten

Als je vragen hebt of een klacht wil indienen met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens, dan kun je eerst contact met ons opnemen. Je kunt dit doen via

CubeCharging
info@cubecharging.com
085 00 444 00

Wanneer je vraag of klacht niet naar tevredenheid is opgelost, dan kun je altijd nog contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, www.Autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen in onze Privacyverklaring

Ja, ons privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Als er wijzigingen optreden in de wet of in onze diensten en producten, kunnen die gevolgen hebben voor de manier waarop wij je persoonsgegevens gebruiken. Wij adviseren je dan ook om regelmatig onze privacyverklaring te raadplegen op onze website. De meest actuele versie van onze privacyverklaring kun je altijd vinden op onze website www.cubecharging.com onderaan de homepage. De verschillende voorafgaande versies houden wij beschikbaar en kunt u altijd bij ons terugvinden.


Datum privacyverklaring: 14 september 2022
Datum laatste wijziging: 17 januari 2024
Vorige versie: 6 juli 2022

CubeCharging
Tielweg 3
2803 PK Gouda

High Tech Campus 25 - Hal 2
5656 AE Eindhoven

Telefoonnummer : 085 00 444 00
E-mail : info@cubecharging.com

 

Copyright 2024 CubeCharging